main

Vårt webbaserade SCADA-system är 100 % HTML5.
Klarar allt från enskilda fastigheter till system med 1000-tals PLC.

jobb

Certifiering


Vi är numera certifierade inom kvalitet och miljö utifrån de internationella standarderna IS0 9001 och ISO 14001.

växer

Vi växer


Keylogic AB fortsätter att växa. Vi hälsar Marcus Nygren och Fredrik Samuelsson välkomna till Keylogic!

jobb

Söker du jobb?


Vi expanderar kraftigt och behöver anställa flera nya medarbetare. Vi söker

 • Driftsättare/servicetekniker
 • Programmerare PLC/webb
 • Systemutvecklare


Keylogic AB har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ledningssystemet omfattar alla kravelement i standarderna och alla processer i verksamheten. Inga delar av ledningssystemet eller verksamhetens processer är undantagna.

Policy - Kvalitet

Keylogic programmerar, bygger och installerar infrastruktur och styrsystem för fastighetsautomation. Fastighetsautomation handlar om och styrning, reglering och övervakning av olika funktioner i en fastighet, såsom t.ex. ventilation, kyla, värme, belysning.

Keylogic AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda installations/konstruktionsuppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor, vedertagna installationsmetoder och tillämpliga författningskrav. Varje arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad installation i rätt tid och till rätt prestanda.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Policy - Miljö

Keylogic programmerar, bygger och installerar infrastruktur och styrsystem för fastighetsautomation. Fastighetsautomation handlar om och styrning, reglering och övervakning av olika funktioner i en fastighet, såsom t.ex. ventilation, kyla, värme, belysning.

Keylogic verkar för att förebygga förorening och onödig resursförbrukning och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt, i varje projekt.

Vår personal, partners och leverantörer skall ha en hög miljömedvetenhet som genomsyrar det dagliga arbetet. Tillämpliga lagar och andra krav ser vi som en miniminivå.

Vi uppnår våra miljömål dels genom ett fokus på miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete.

Vi bistår kunden vid val av energitekniska lösningar, i alla projekt vi genomför, med målsättningen att bästa möjliga teknik, ur ett miljöperspektiv, alltid skall användas. Vid val av material och installationsteknik beaktar vi alltid miljöpåverkan.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Policy - Arbetsmiljö

Företaget ska verka för att våra medarbetare har en arbetsmiljö där de trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. I samarbete med våra medarbetare, leverantörer och kunder ska vi arbeta för en god arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Våra medarbetare ska kunna upprätthålla en arbetsmiljö som uppmuntrar ömsesidig respekt, främjar goda relationer mellan anställda och är fri från alla former av trakasserier och våld.

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderas löpande företagets insatser för att kunna göra förbättringar gällande arbetsmiljö.

Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att följa lagar och föreskrifter samt iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Samtliga ansvarar även för att påtala risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef, kontaktperson på uppdrag eller skyddsombud på arbetsplatsen.

GDPR

Hos oss på Keylogic AB värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Keylogic AB för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev, community och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS och olika community. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader. Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

 • Styrning

  Keylogic använder PLC för styr och IO. Vi kan jobba med de flesta fabrikat, men använder främst Beckhoff PLC. Programmen skrivs enligt 61131-3 och kan därför relativt enkelt flyttas mellan olika PLC-fabrikat.

 • Integration

  Allt som oftast består en fastighet av flera intelligenta komponenter som kan kommunicera med varandra. Det är ofta vår uppgift se till att delarna samverkar och enkelt kan övervakas. Vi löser det mesta i kommunikationsväg och jobbar dagligen med de vanligaste kommunikationsprotokollen såsom Modbus, Dali, KNX, MP-bus, LON, Profibus och MBUS.

 • Webbaserad HTML5

  KeyTalk – vårt webbaserade system för övervakning av fastigheter. KeyTalk kan enkelt skalas från smått till stort, Windows, Linux eller inbäddat. Vi använder robusta webbstandarder så det spelar ingen roll om du väljer att använda en dator, surfplatta eller mobiltelefon, allt fungerar!

  För mer information se kort presentation här

 • Överordnade system

  Vi integrerar ofta med kunders befintliga SCADA-system såsom Citect, Struxurware iFix och TAC Vista.

Icarus

Icarus är en produkt som kan integrera med de flesta vanligt förekommande fastighetssystem för att ta emot deras larm och vidarebefordran dessa till främst SMS, personsökare, e-post och larmcentraler.

Icarus har funnit som en produkt sedan mitten av 1990-talet och har tusentals aktiva installationer över hela Sverige.

Icarus är en programvara som körs i en Windows-dator/server. Man kan välja mellan att få licensen knuten till datorns MAC-adress eller att använda ett USB-hårdvarulås.

Tips! Man kan ladda ner och installera Icarus utan licens, programvaran körs då med full funktionalitetet men stoppas automatiskt efter några timmar.

Prislista

Artikelnr.BenämningPris
i-02 Icarus programvara inkl. licens för att ta emot larm från ett fastighetssystem och skicka larm som e-post. Mjukvarulicens (MAC-adress). 9900 kr
i-21 Larmsändingslicens SMS 4200 kr
i-12 Larmsändingslicens Minicall 4200 kr
i-14 Larmsändingslicens SOS Access 7500 kr
i-13 Licens för att ta emot larm från ytterligare ett fastighetssystem 4200 kr
v-60 GSM modem (hårdvara). Anslutning RS232 3900 kr
i-60 Byta från hårdvarulås till mjukvarulicens 3100 kr
i-61 Flytta mjukvarulicens till ny hårdvara 3100 kr

Alla priser är exkl. moms och frakt.

Beställningar kan skickas till martin.liesen@keylogic.se eller telefon 0705-123273

Support

OBS! Se våran kunskapsbank ifall det redan finns ett svar på din fråga. Läs den här.

Om inte, så ser vi helst att frågor om Icarus ställs via e-post till martin.liesen@keylogic.se och endast vid akuta ärenden, telefon 0705-123273.

Vi söker fler medarbetare!

Just nu har vi ett omedelbart behov av

 • Programmerarare PLC/webb
 • Drifttagare/servicetekniker i Göteborg
 • Systemutvecklare
jobb
Intresserad? - Skicka ett mail till magnus@keylogic.se

Kontaktuppgifter

Service / Support

Vi som jobbar på Keylogic